Pedagoji ve Praksis
1 İş Günü
İçinde Kargoya Teslim
Satış Fiyatı:62,10 TL
Ürün Özellikleri
  • İlk Basım Yılı:
  • Basım Yılı:
  • Sayfa Sayısı:288
  • Kağıt Türü:2. Hamur
  • Ebat:13,5 x 21
  • Dil:Türkçe
  • Cilt Durumu:Karton Kapak
Ele?tirel e€itimciler günümüzde kamusal alan devletin neo-liberalizm ve emperyalizm pratikleriyle ve küreselle?mi? kapitalizm canavaryla bütünle?mesine kar? savunmak için gayretke? bir mücadele veriyorlar... Mevcut tarihsel ann merkezi uzla?mazl€ ?imdi tereddütsüz imparatorluk diyebilece€imiz uzla?mazlktr. ‹mparatorlu€un en ate?li eleba?lar ve müzmin savunucular arasnda küresel bar? ve özgürlü€ü neoliberalizmin serbest ticaret amentüsüyle e?itleyenler yer almaktadr. Halihazrdaki Birle?ik Devletler'in imparatorlu€a do€ru yöneli?inin emperyalizmin ilk devrelerini sürüp götüren ayn katla?m? mant€ -sermayenin yo€unla?mas ve merkezile?mesi- izledi€ini iddia etmek haddini a?mak olmaz. Bugünün emperyalizmine dair farkl olan ?ey Lenin'in zamannkinin aksine bugünkü emperyalizmin sadece özel finansal sermaye içinde de€il fakat devlet finans sermayesi içinde de kökle?mesidir... ELE?T‹REL PEDAGOJ‹ EVRENSEL B‹R KURTULU? ANLATISI OLDU/U ‹Ç‹N (en azndan postmodernist ve neoliberallerin ehlile?tirme denemelerinden kaçabilen biçimleri) sa€ kanat ve sol kanadn politikalarna hem Bat e€itim sisteminin sömürgeci€inin yeniden dirilmesi anlamna geldi€i hem de sosyal dönü?üm talepleri olmad€ için kar? çkar. Ele?tirel pedagojiyi suçlayanlar onun i?çi snf zaferine duydu€u inancn kaba bir ekonomik belirlenimcilikten kaynakland€n artk tedavülden kalkt€n söyleyerek bu inancn Fukuyama'nn (1989) kapitalizmin di? çkarma a€rlarnn bitti€ini ve monar?i fa?izm ve komünizme kar? zafer kazand€n ilan etmesinden çok önce yklmas gerekti€ini iddia ederler... Ele?tirel pedagojiyi Marx'n politik ekonomi ele?tirilerine dayandrmak e€itimcilere de€er yasas özel mülkiyet ve yatrlan sermayenin geri dönü?ü biçiminde kapitalist topluma içkin olan insan eme€i sömürüsüne meydan okumalar frsatn verecektir. Ve bu bak? ayn zamanda Anglo dünyasnn sivil haklar ve insan saygnl€n hiçe sayarak beyazlarn üstünlü€ü anlay?n ve kapitalist ataerkillik politikalarn Latinler'e dayatmasna kar? çkma olana€n da sunacaktr.
İnönü Mah. Büyük Atatürk Cad. No: 7/B / Ataşehir / İstanbul / Türkiye   Telefon : 0 (531) 893 27 71     
E-Posta : destek@romansdukkan.com
© 2022 Romans Dükkan Tüm Hakları Saklıdır